Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Polisïau ar gyfer eich Pobol

Pam fod angen polisïau arnom?

Yn yr amgylchedd gwaith modern mae yna dueddiad i feddwl bod polisïau Adnoddau Dynol yn ddiangen. Fodd bynnag, mae’n arfer da i gael polisïau a gweithdrefnau clir a chadarn. Bydd hyn yn helpu eich gweithwyr i ddeall yr hyn a ddisgwylir ganddynt a'r hyn y gallant ddisgwyl oddi wrthych chi, y cyflogwr. Bydd hefyd yn cyfleu eich ymrwymiad i ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi mewn modd teg a chyson a bydd yn eich cynorthwyo i’ch amddiffyn mewn unrhyw achos tribiwnlys.

Yn ogystal mae'n ofynnol, yn gyfreithiol, i gael rhai polisïau e.e. Disgyblaeth a Chwynion.

Gallwn eich helpu drwy: -

 • Rhoi cyngor i chi ar ba bolisïau mae'n ofynnol i chi gael yn gyfreithiol ac, yn dibynnu ar faint eich cwmni, pa bolisïau a gweithdrefnau y byddech yn ddoeth i gael. Gall y rhain gynnwys: -
 • Polisi Absenoldeb
 • Polisi Parch yn y Gwaith (Bwlio ac Aflonyddu)
 • Polisi Gwyliau Blynyddol
 • Polisïau Rhieni (ee Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu)
 • Côd Ymddygiad
 • Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Polisi Gweithio’n Hyblyg
 • Polisi Gweithio Gartref
 • Darparu polisïau ysgrifenedig clir yn ogystal â chyngor ar gyfathrebu a gweithredu'r rhain.
 • Adolygu eich polisïau presennol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith ac yn parhau i fod yn berthnasol ac yn unol ag unrhyw newidiadau diweddar i’ch busnes.
 • Darparu Llawlyfr Staff newydd neu adolygu eich dogfen bresennol.

Your People Policies

Why do I need policies?

In today’s modern work environment HR policies are often thought of as anomalous and unnecessary. However, having clear and robust policies and procedures is good practice and will help your employees to understand what is expected of them and what they can expect to get in return. It will also communicate your commitment to dealing with any issues fairly and consistently and will assist you in your defence in the event of a tribunal case.

In addition, some policies are legally required, such as Discipline and Grievance.

We can help you by:-

 • Providing you with advice on which policies you are legally required to have and, depending on the size of your company, which policies and procedures you would be wise to have.These can include:-
 • Absence Policy
 • Respect at Work (Bullying and Harassment) Policy
 • Annual Leave Policy
 • Parental Policies (e.g. Maternity, Paternity, Adoption)
 • Code of Conduct
 • Equality and Diversity Policy
 • Flexible Working Policy
 • Homeworking Policy
 • Providing you with clearly written policies as well as advice on communicating and implementing these.
 • Reviewing your current policies to ensure that they are legally compliant and remain relevant and in line with any recent changes to your business.
 • Providing you with a Staff Handbook or reviewing your current document.

Ges i erioed polisi; dim ond ceisio gwneud fy ngorau oll pob un dydd.

Abraham Lincoln

I never had a policy; I have just tried to do my best each and every day.

Abraham Lincoln

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057