Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Fe wnes i gysylltu gyda Kay yn wreiddiol am gyngor ar ein polisïau a chytundebau cyflogaeth bresennol. Roedd ei dadansoddiad hi yn glir ond yn gynhwysfawr ac o ganlyniad fe wnes i ofyn iddi i roi cyngor i mi ar ailwampio ein systemau Adnoddau Dynol yn llwyr. Cynhyrchodd Kay fersiynau newydd a chynhwysfawr o’n contractau cyflogaeth, ein polisïau disgyblu a chwyno, polisïau iechyd a diogelwch, a’n polisïau mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu. Fe wnaeth hi hefyd ein cynghori ar gynhyrchu llawlyfr staff newydd. Bu ymateb ein haelodau o staff yn ffafriol iawn mewn perthynas â’r eglurder newydd yn ein prosesau ac mae’r modd yr ydym yn gweithredu o ddydd i ddydd wedi cael ei llywio gan ei gwaith. Mae gennyf hyder y bydd y polisïau yn ein cynorthwyo i ddatrys unrhyw broblemau adnoddau dynol a allai ddatblygu yn y dyfodol.

Gwyn L Williams, Cyfarwyddwr, Ty Cerdd

I first approached Kay for advice on our existing policies and employment contracts. Her analysis was clear but comprehensive and in response I had no hesitation in asking her to advise me on a complete overhaul of our HR systems. Kay produced new and comprehensive versions of our employment contracts, disciplinary and grievance policies, health and safety policies, and maternity, paternity and adoption policies. She also advised on the production a new staff handbook. Our members of staff responded favourably to this new found clarity in our processes and our day-to-day operation is informed by her work. I have confidence that, should it be required, the policies will assist us in solving any HR problems that may develop in the future.

Gwyn L Williams, Director, Ty Cerdd

Yr wyf wedi gweithio gyda Kay ac wedi gofyn am ei chyngor dros y blynyddoedd ar nifer o feysydd yn ymwneud â rheolaeth adnoddau dynol. Ers iddi sefydlu Pobol mae hyn wedi cynnwys prosiectau tymor hir a thymor byr ynghyd â chyngor ad hoc. Mae ei chyfraniad wedi bod yn amhrisiadwy, ei chyngor yn adeiladol a'i phroffesiynoldeb heb gymhariaeth. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda Kay a Pobol yn y dyfodol.

Ian Jones, Prif Weithredwr, S4C

I have worked with Kay and sought her advice over the years on numerous areas of human resource management. Since setting up Pobol this has involved short term and longer term projects and ad hoc advice. Her input has been invaluable, her advice constructive and her professionalism without comparison. I look forward to working with Kay and Pobol into the distant future.

Ian Jones, CEO, S4C

Mae Kay Walters o Pobol Cyf wedi cyflawni gwaith arbennig ers i ni yn Nant Gwrtheyrn fynd ati i ail strwythuro’r Cwmni. Gan bod y broses yn un cymhleth a gan ein bod fel Bwrdd Cyfarwyddwyr angen sicrhau ein bod yn deg ac yn garedig efo aelodau staff ond ar yr un pryd yn gorfod ymdopi efo pwysau masnachol, mae gofyn i ni dderbyn cyngor arbennig o dda am nifer o agweddau yn cynnwys arfer dda o fewn y gyfraith. Mae Pobol Cyf wedi rhoi gwasanaeth penigamp i ni wrth fod ar gael bob amser i ateb cwestiynau ac i roi cyngor. Edrychwn ymlaen at weithio efo nhw i’r dyfodol.

Jeff Williams-Jones, Cadeirydd, Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Kay Walters of Pobol accomplished excellent work for us at Nant Gwrtheyrn during a period of restructuring the company. Since the process is complex and because we as a Board of Directors need to ensure that we are fair with staff whilst at the same time having to deal with commercial pressures, we needed to take advice on a number of aspects include good practice and working within the law. Pobol has provided an excellent service to us, being always available to answer questions and give advice. We look forward to working with Pobol in the future.

Jeff Williams-Jones, Chair, Nant Gwrtheyrn Trust

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Kay o gwmni Pobol ers nifer o flynyddoedd ac y mae hi bob amser yn cynnig gwasanaeth sy'n bwrpasol, yn brydlon ac yn gywir. Rydym yn gallu deall a dilyn cyngor Kay bob amser. Mae ei chefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy dros y blynyddoedd wrth iddi ddarparu cyngor ar faterion yn amrywio o gyflogaeth ddydd i ddydd i faterion mwy sensitif, megis materion disgyblu a.y.b. Rwyf bob amser yn mwynhau gweithio gyda Kay ac yr wyf yn wirioneddol gwerthfawrogi’r brwdfrydedd a’r proffesiynoldeb y mae hi'n cyfrannu tuag at ein busnes. Mae hi bob amser yn gwrando ar ein hanghenion ac yn gwbl gefnogol o nodau ac amcanion ein busnes. Rydym wedi allanoli ein gwaith adnoddau dynol i Pobol oherwydd ein twf parhaus ac mae cyngor Kay wedi bod yn amhrisiadwy i'n busnes. Mae hi wedi ailwampio’n llwyr ein cytundebau a’n prosesau gwaith yn ymwneud ag adnoddau dynol. Mae wedi ein cynorthwyo gyda phroblemau staffio a chytundebau staff, ac mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac yn hawdd siarad gyda bob amser. Mae hi'n gwneud popeth yn glir ac yn hawdd i'w deall, sydd wedi bod mor bwysig i ni fel busnes bach. Mae Kay yn llais cyfeillgar ar ddiwedd y ffon ac yn bleser i gwrdd ag wyneb yn wyneb. Mae hi'n seinfwrdd gwych ar gyfer amrywiaeth cymhleth o faterion adnoddau dynol o fewn ein busnes. Rwyf yn derbyn cefnogaeth lwyr bob tro ac mae wedi creu argraff arnaf gyda'r modd y mae’n delio gyda phroblemau mewn modd digyffro, cywir a phragmatig. Mae hi bob amser yn ymateb i sefyllfaoedd mewn modd amserol ac yn cynnig cyngor cywir a pherthnasol. Mae Kay yn gwrando ar ein cynlluniau a phryderon ac mae ganddi'r gallu i ddeall anghenion ein busnes. Mae ei hymagwedd glir a digyffro yn gwneud gweithio gyda hi yn bleser llwyr ac rwy'n gwybod y byddaf bob amser yn cael y canlyniad gorau ar gyfer ein busnes. Gyda gwybodaeth drylwyr Kay o adnoddau dynol mae hi'n gallu arbed amser ac arian i ni trwy fynd at graidd ein problemau mewn ffordd hawdd a phroffesiynol. Gan fod ein busnes yn parhau i dyfu, byddwn yn parhau i weithio gyda Kay gan ei bod yn gwybod yn union sut rydym yn gweithio a bob amser yn rhoi i ni yn union beth yr ydym ei angen, pan fyddwn ei angen. Mae Kay yn gwbl broffesiynol, yn gefnogol iawn, yn effeithlon ac yn gymwynasgar, a byddwn yn hapus iawn i argymell hi i unrhyw un sydd angen cymorth a chyngor Adnoddau Dynol.

Louise Harris, Prif Weithredwr - BLC Wales Ltd - Big Learning Company

I have been working with Kay at Pobol for a number of years and have found that Pobol always offer a service that is bespoke, prompt and accurate. We are always able to understand and follow Kay’s advice. Kay’s support has been invaluable over the years with advice ranging from day to day employment issues to more sensitive areas such as disciplinary matters. I always enjoy working with Kay and I truly value the enthusiasm and professionalism she brings to our business. Kay always listens to our needs and is thoroughly supportive of our company aims and goals. We outsourced our HR to Pobol due to our continued growth and Kay’s advice has been invaluable to our business. Kay has totally revamped our contracts and our HR working processes. Kay has assisted us with staff problems and contracts, and has been really helpful and approachable at all times. She makes everything clear and easy to understand, which has been so important to us as a small business. Kay is a friendly voice at the end of the line and a pleasure to meet with face to face. She is great sounding board for a complex range of HR issues within our business. I am always supported and thoroughly impressed with her calm, accurate and pragmatic approach to issues and problems. Kay always responds to situations in a timely way and offers accurate and relevant advice. Kay listens to our plans and concerns and has the ability to understand our business needs. Her clear and calm approach makes working with her an absolute pleasure, and with her drive and determination to deliver I know I will always get the best result for our business. With Kay’s thorough knowledge of HR she is able to save me time and money by getting to the core of our issues in an easy and professional way. As our business continues to grow we will continue to work with Kay as she knows exactly how we work and always provides us with exactly what we need, when we need it. Kay is thoroughly professional, very supportive, efficient and helpful, and I would be extremely happy to recommend her to anyone requiring HR support and advice.

Louise Harris, CEO - BLC Wales Ltd - Big Learning Company

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Kay Walters ers iddi gael ei chyflwyno i ni drwy Celfyddydau a Busnes Cymru yn 2012, pan fu hi’n ein helpu i ddiweddaru a gwella ein systemau personél. Ers hynny, fel Cadeirydd ac yna Is-gadeirydd Artis Cymuned, mae Kay wedi bod yn allweddol wrth ein helpu i newid ein strwythur yn llwyddiannus, a chefnogi'r tîm newydd i weithredu systemau newydd a datblygu ffyrdd o weithio er mwyn gwella ein potensial i gyflwyno’n gwasanaethau. Mae Kay yn parhau i fod yn sensitif iawn i'r materion cymhleth sy'n deillio o redeg mudiad celfyddydol cymunedol bach sy'n cyflogi pobl ar gytundebau parhaol a thymor byr. Mae hi'n deall yr heriau sydd yn ein gwynebu wrth i ni barhau i fanwl gyweirio’r strwythur newydd ac ymateb i'r cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddi sydd yn newid yn barhaus. Mae Kay yn darparu cyngor ar weithdrefnau ar gyfer yr holl weithwyr a gwirfoddolwyr, gan sicrhau safonau llywodraethol a pholisi uchel. Mae Kay yn parhau i fod yn hynod gefnogol, gan ddarparu cyngor deallus bob amser i amrywiaeth o agweddau ein busnes, yn enwedig i'n systemau personél wrth i ni barhau i newid. Mae Kay yn gwrando'n astud ar wybodaeth sy'n cael ei rhoi (ar lafar ac yn ysgrifenedig), yn ystyried y wybodaeth hon yn ofalus ac mae bob amser yn barod i gynnig cymorth ymarferol wrth iddi barhau i'n cefnogi i fynd i'r afael â newidiadau strategol a gweithredol. Rydym yn ddiolchgar ac yn hynod o falch bod Kay yn parhau i'n cefnogi ni fel Is-gadeirydd ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Prif Weithredwr, Artis Community / Cymuned

We have been working with Kay Walters since she was first introduced to us through the Arts & Business Cymru Skills Bank programme in 2012, where she helped the organisation update and improve our personnel systems. As Chair and then Vice Chair, Kay has been instrumental in seeing Artis Community successfully change its organisational structure, supporting the new team to implement new systems and ways of working to improve our delivery potential. Kay continues to be very sensitive to the complex issues arising from a small community arts organisation that employs people on both permanent and short-term contracts. She understands the challenges we face as we continue to fine tune the new structure and respond to the ongoing changing context we work in. Kay provides advice on procedures for all employees and volunteers, ensuring we are working to the best standards of governance and policy. Kay continues to be hugely supportive, providing intelligent and insightful advice to many areas of our business, particularly to our personnel systems as we continue to undergo change. We have found that Kay listens attentively to information being given (both orally and written), considers this information carefully and is always willing to offer practical help as she continues to support us in addressing strategic and operational change. We are grateful and extremely pleased that Kay continues to support us as Vice Chair of our Board of Trustees.

CEO, Artis Community/Cymuned

Cefais fy nghyflwyno i Kay am y tro cyntaf yn 2012 drwy Celfyddydau a Busnes Cymru. Fe wnaethom dod ymlaen gyda’n gilydd ar unwaith a rhoddodd Kay ddigon o hyder ac anogaeth i mi. Fe wnaeth hi fy arwain yn ofalus ac yn fedrus drwy'r gwahanol ofynion cyfreithiol a moesegol yr oedd angen i mi wybod am. Roedd ei gwybodaeth a’i hamynedd yn gymorth anferth i mi ac rwyf wir yn gwerthfawrogi y ffordd y gwnaeth Kay fy nhywys drwy'r broses gyfan ac yn y pen draw fy helpu i gwrdd â'm terfyn amser yn llwyddiannus.

Julia Tucker, The Aloud Charity

I was first introduced to Kay in 2012 through A&B Cymru. We immediately got on well and Kay gave me plenty of confidence and encouragement. Kay carefully and expertly took me through the different legal and ethical requirements I needed to know about. Her knowledge and patience were immensely helpful and I really appreciated the way Kay guided me through the whole process and ultimately helped me successfully meet my deadline.

Julia Tucker, The Aloud Charity

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057