Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Recriwtio eich Pobol

Mae recriwtio'r unigolyn cywir yn hanfodol i lwyddiant eich busnes. Rydym i gyd wedi bod mewn sefyllfaoedd lle rydym wedi penodi ymgeisydd sydd heb lwyddo i gyrraedd ein disgwyliadau. Roeddent yn dda iawn yn y cyfweliad ond ar ddiwedd y dydd nid oeddent yn gallu cyflawni disgwyliadau’r swydd neu efallai nad oeddent yn gallu cyd-weithio gyda gweddill eich tîm. O ganlyniad mae’n rhaid i chi nid yn unig ddelio â diswyddo'r unigolyn ond hefyd mynd drwy'r broses recriwtio gyfan unwaith eto. Mae hyn yn cymryd llawer iawn o’ch amser ac yn gostus. Yn ogystal, gall arwain at forâl isel o fewn eich tîm. Felly mae cael y person iawn y tro cyntaf yn hanfodol. Gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn recriwtio'r person cywir ar gyfer y rôl.

Gall Pobol eich cynorthwyo drwy gydol y broses recriwtio neu gydag elfennau penodol yn unig. Gall y rhain gynnwys: -

 • Eich helpu i asesu gofynion y swydd – a yw wedi newid ers i ddeiliad olaf y swydd adael, a oes wir angen i chi lenwi'r swydd neu a oes modd ailstrwythuro? Beth yw'r sgiliau sydd eu hangen? A yw'r cyflog yn gywir ar gyfer y swydd a sut ydyw’n cymharu â swyddi tebyg yn y farchnad allanol?
 • Ysgrifennu’r hysbysebion, disgrifiadau swydd a manylebau person, gan sicrhau eu bod yn anwahaniaethol, bod unrhyw feini prawf yn hanfodol a mesuradwy, a thrwy hynny eich amddiffyn rhag unrhyw hawliadau yn eich erbyn.
 • Dewis y dull mwyaf priodol o recriwtio er mwyn sicrhau eich bod yn denu'r ymgeiswyr gorau (gan gynnwys dylunio eich ffurflen gais os oes angen).
 • Derbyn a phrosesu ffurflenni cais / CVs ar eich rhan i leihau eich baich gweinyddol.
 • Cynorthwyo gyda thynnu rhestrau byr gan ddefnyddio'r meini prawf y cytunwyd arnynt.
 • Trefnu'r cyfweliadau, paratoi cwestiynau addas ar gyfer y panel a / neu eistedd ar eich paneli cyfweld er mwyn darparu presenoldeb annibynnol.
 • Cynorthwyo gyda gosod profion ymarferol perthnasol, ymarferion ac ati i gynorthwyo gyda’r dewis.
 • Trafod telerau gyda'r ymgeisydd llwyddiannus, darparu llythyr cynnig a chytundeb cyflogaeth.
 • Ceisio geirdaon/tystlythyrau cyflogaeth wrth wneud penodiadau, trefnu gwiriadau cefndir priodol (e.e. gyda’r heddlu) a.y.b.
 • Hysbysu ymgeiswyr eraill am y canlyniad.
 • Yn ogystal, gallwn gynnig gwasanaeth i’ch cynorthwyo i chwilio am ymgeiswyr ar gyfer yr achlysuron hynny lle nad yw prosesau recriwtio traddodiadol yn debygol o ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau. Gallwn weithio ar eich rhan chi i dargedu unigolion penodol o fewn y maes perthnasol.

Recruiting Your People

Recruiting the right individual is essential to the success of your business. We’ve all been in situations where we’ve hired a candidate who didn’t live up to our expectations. They seemed good at the interview but at the end of the day perhaps they couldn’t deliver or didn’t fit in with your team. Not only do you have to deal with dismissing the individual but you also have to go through the whole recruitment process again. This is time consuming and costly and can lead to low morale within your team. So getting it right the first time is crucial. We can help you to recruit the right person for the role.

Pobol can assist you throughout the whole recruitment process or with certain elements only. These can include:-

 • Helping you to assess the requirements of the post – has it changed since the last post holder left, do you really need to fill the post or can you restructure? What are the skills required? Is the salary correct for the post and how does it compare with similar posts in the external market?
 • Writing the job adverts, job descriptions and person specifications, ensuring that they are non-discriminatory and that any criteria is essential and measurable, thereby protecting you from any potential claims.
 • Selecting the most appropriate method of recruitment in order to secure the best candidates (including designing your application form if required).
 • Receiving and processing application forms/CVs on your behalf to reduce your administrative burden.
 • Assisting you with drawing up shortlists using the agreed set criteria.
 • Arranging the interviews, preparing suitable questions for the panel and/or providing an independent presence by sitting on your interview panels.
 • Assisting with relevant practical tests, exercises etc to assist with selection.
 • Negotiating with the successful candidate, providing them with an offer letter and employment contract.
 • Assisting with reference checking and any relevant police checks etc.
 • Informing all the applicants of the outcome.
 • In addition, we can provide a headhunting service, targeting specific individuals within the relevant field.

Nid pobl yw eich ased mwyaf pwysig. Y bobl iawn yw’ch ased mwyaf pwysig.

Jim Collins

People are not your most important asset. The right people are.

Jim Collins

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057