Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Gwasanaethau eraill yn gysylltiedig â’ch Pobol

Syrjeri Adnoddau Dynol

Ydych chi erioed yn cael diwrnodau pan fyddwch yn dymuno y gallech godi'r ffôn i gael cyngor cyfeillgar ac ymarferol, neu gael rhywun gyda chi yn eich swyddfa ar efallai un diwrnod bob mis a allai gynnig help llaw gyda'ch problemau adnoddau dynol neu faterion eraill yn ymwneud a’ch pobol?

Gall Pobol ddarparu hyn drwy gynnig Syrjeri Adnoddau Dynol i’ch cwmni. Gall hyn olygu cytundeb a fyddai’n caniatáu i chi gael cymorth neu gyngor Adnoddau Dynol rheolaidd naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffon. Gall y cytundeb amrywio yn unol ag anghenion eich sefydliad a gallai fod mor syml a chael presenoldeb Pobol yn eich swyddfa ar un diwrnod y mis a /neu gyngor diderfyn trwy e-bost neu dros y ffôn.

Am fanylion pellach ac i drafod anghenion eich sefydliad, cysylltwch â ni.

Cychwyn cwmni neu adran Adnoddau Dynol

Os ydych yn sefydlu cwmni ac angen cyngor Adnoddau Dynol neu yn edrych i sefydlu adran Adnoddau Dynol o’r newydd gallwn ddarparu cyngor a chymorth. Cysylltwch â ni am sgwrs breifat.

Gwasanaethau i Ysgolion a Cholegau

Gallwn ddarparu cyngor ac hyfforddiant gwerthfawr ar sgiliau cyfweld, ysgrifennu CV a llenwi ffurflenni cais i’ch disgyblion neu fyfyrwyr.

Yn ogystal, gallwn ddarparu cyfweliadau ffug yn eich ysgol neu goleg a fydd yn rhoi profiad ymarferol i’ch myfyrwyr o gael eu cyfweld gan banel o gyflogwyr.

Other People related services

HR Surgeries

Do you ever have days when you wish you could pick up the phone for some friendly and practical advice or have someone at your office one day every month who could lend a helping hand with your HR problems and day to day people issues?

Pobol can provide this by offering your organisation HR help or advice on a retention basis. This can vary according to your organisation's needs and could simply be attendance at your office on one day per month with the option of unlimited advice via e-mail or telephone. For further details and to discuss your organisation’s needs please contact us.

Company start ups

If you’re setting up a company and need some HR advice or are looking to set up a HR Department we can provide advice and assistance. Please contact us.

Services for Schools and Colleges

We can provide your pupils and students with valuable advice and coaching on interview skills, writing CVs and completing application forms.

In addition, we can provide mock interviews within your school or college which will give students a hands-on experience of being interviewed by a panel.

Gofynnwch am yr hyn yr ydych ei eisiau a byddwch yn barod i'w gael!

Maya Angelou

Ask for what you want and be prepared to get it!

Maya Angelou

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057