Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Rheoli ac Arwain eich Pobol

Rheoli Perfformiad


"Rhaid i’ch proses gwerthuso fod yn drylwyr. Y rheolwr mwyaf llwfr yw’r un sydd ddim yn rhoi gwybod i berson lle mae’n sefyll."
Jack Welch


Mae gorfod delio gyda rheoli perfformiad yn gallu codi ofn ar y rhan fwyaf o reolwyr. Y duedd yw osgoi unrhyw faterion yn ymwneud â diffyg perfformiad yn y gobaith y bydd y broblem yn mynd i ffwrdd. Mae hyn, beth bynnag, yn sicr o wneud y broblem yn waeth ac nid yw'n helpu chi na’r unigolyn sydd yn tanberfformio.


A oes gennych system rheoli perfformiad?

Oes? Os felly, a yw’n gweithio’n effeithiol ar gyfer eich busnes? A yw'n adlewyrchu amcanion eich sefydliad? Gallwn eich helpu i adolygu a gwerthuso eich system bresennol ac asesu a oes angen ei newid.

Na? Os na, gallwn eich helpu i ddatblygu proses a fydd yn eich cynorthwyo chi a'ch staff i gyd-weithio er mwyn cyflawni amcanion y busnes. Gallwn eich helpu chi i ddatblygu system a fydd yn cefnogi eich staff, darparu cyfleoedd iddynt ddatblygu, cydnabod perfformiad da, a delio gyda diffyg perfformiad.


Ydych chi’n poeni am reoli perfformiad unigolyn?

Nid yw’r ffaith eich bod yn rheolwr da yn golygu y byddwch yn ffeindio delio gyda diffyg perfformiad unigolyn yn hawdd. Mewn busnes bach yn enwedig, gall hyn fod yn arbennig o anodd oherwydd y realiti o weithio fel rhan o dîm bychan o gydweithwyr sydd hefyd weithiau yn ffrindiau agos i chi. Gallwn ddarparu cymorth i ddelio gyda’r broblem boed hyn i adael iddynt wybod eu bod yn tanberfformio a'u helpu i wella neu eich cynorthwyo i derfynu eu cyflogaeth pan fydd pob opsiwn arall wedi methu.


Rheoli Absenoldeb

A oes gennych chi aelod o staff sydd yn absennol yn rheolaidd oherwydd salwch? A yw hyn yn achosi morâl isel o fewn eich tîm? A ydych yn ofni delio gyda’r broblem rhag ofn i chi ymddangos yn ymwthgar neu ansensitif? Mae'r rhain i gyd yn broblemau cyffredin o fewn sefydliadau ac yn gallu achosi cur pen i reolwyr!

Gallwn eich helpu i ddelio gydag absenoldeb staff mewn sawl ffordd, er enghraifft: -

 • sicrhau bod gennych brosesau teg a chyson wrth ymdrin ag absenoldebau tymor byr a thymor hir
 • darparu cyngor a chefnogaeth i chi wrth i chi geisio cael unigolion i ddychwelyd i'r gwaith
 • datblygu a/neu adolygu Polisïau Rheoli Absenoldeb
 • cyngor ar gyflwyno cyfweliadau Dychwelyd i'r Gwaith
 • datblygu mecanweithiau cymorth.Disgyblu a Chwyno

Mae delio gyda mater disgyblu neu chwyn gan aelod o staff yn gallu bod yn un o'r beichiau mwyaf i gyflogwyr. Mae ofni cael y broses yn anghywir a gorfod wynebu tribiwnlys yn gallu achosi nosweithiau digwsg i reolwyr. Mae dilyn proses deg a chyson yn hanfodol er mwyn osgoi neu amddiffyn hawliadau tribiwnlys cyflogaeth yn llwyddiannus.

Gall delio gyda materion sensitif megis cwynion am fwlio a / neu aflonyddu fod yn anodd, yn enwedig mewn amgylchedd gwaith bach. Mewn llawer o achosion, gall cael trydydd parti annibynnol allanol gymryd llawer o'r straen i ffwrdd oddi wrthych a rhoi sicrwydd i'r aelod o staff eich bod yn trin a’r mater yn deg a heb ragfarn.

Gallwn eich helpu drwy: -

 • sicrhau bod gennych Bolisïau Disgyblu a Chwyno cyfredol
 • eich tywys drwy'r broses o ddelio â mater disgyblu, gan sicrhau eich bod yn dilyn Côd Ymarfer ACAS
 • rhoi cyngor i chi ar achwyniad gan aelod o staff
 • gweithredu fel trydydd parti annibynnol neu gyfryngwr i helpu i ddatrys materion disgyblu neu gwynion ar eich rhan
 • ymchwilio i a chynnal cyfarfodydd disgyblu a chwyno ar eich rhan
 • cynnal apeliadau.Rheoli Gwrthdaro yn y Gwaith

Mae gwrthdaro rhwng personoliaethau ac anghydfod yn y gweithle yn anochel ym mhob sefydliad. Mae sefyllfaoedd o’r fath yn gallu bod yn heriol ac yn golygu bod rheolwyr yn gwario llawer iawn o’u hamser yn delio gyda nhw.Yn ogystal mae’n gyffredin i reolwyr deimlo eu bod yn anfedrus ac yn ddi-hyderus wrth ddelio â phobl o ganlyniad. Fodd bynnag, bydd gadael i’r fath sefyllfa i barhau yn golygu y daw yn fwy anodd i ddelio ag ef yn y pendraw. Gall y sefyllfa effeithio’n wael ar weddill y tîm hefyd.Felly mae'n hanfodol i ddelio gydag unrhyw wrthdaro neu anghydfod yn y man gwaith yn brydlon.

Gall Pobol weithredu fel trydydd parti annibynnol i gydweithio gydag unigolion er mwyn ceisio datrys unrhyw wrthdaro o fewn eich gweithle.

Gallwn weithio gyda'r unigolion i geisio deall beth sydd wrth wraidd y gwrthdaro mewn modd sydd yn wrthrychol a thrwy neilltuo unrhyw emosiynau lle fyddai hynny efallai’n anodd i chi neu’ch rheolwyr wneud.

Managing and Leading Your People

Managing Performance


"You got to be rigorous in your appraisal system. The biggest cowards are managers who don't let people know where they stand."
Jack Welch


Managing Performance is a phrase that brings fear to most managers. The tendency is to avoid any performance issues in the hope that they go away. This will only make the problem worse and does not help you or the individual who is under performing.


Do you have a performance management system?

Yes? If so, does it work for you? Does it reflect your organisation’s goals? We can help you review and evaluate your current system and determine whether you need to change it.

No? If not, we can help you develop a process which will help you and your staff achieve the goals of the business together. We can help you to develop a system which will support your staff, provide them with opportunities for development, recognise good performance and address performance issues.


Do you have any performance management issues?

Being a manager doesn’t mean that you will automatically find dealing with an individual’s poor performance easy? In a small business especially, this can be particularly difficult due to the reality of working within a small team of colleagues who are also sometimes your close friends. We can provide you with support and help you to deal with the problem whether it’s letting them know they are under performing and helping them to improve or assisting you in terminating their employment when all else has failed.


Managing Absence

Do you have a member of staff with recurring sickness absences? Is this causing low morale within your team? Are you afraid to deal with it for fear of appearing pushy or insensitive? These are all common issues within organisations and can be a major headache for managers!

We can help you deal with absences issues in many ways, such as:-

 • ensuring you have a fair and consistent process when dealing with short term and long term absences
 • providing advice and support on getting an individual back to work;
 • developing a Managing Absence Policy;
 • introducing Return to Work interviews
 • developing support mechanisms.


Disciplinaries and Grievances

Dealing with disciplinary and grievance issues can be one of the worst burdens for employers. The fear of ending up in front of an employment tribunal as a result of getting it wrong can cause managers sleepless nights. Following a fair process is essential and will help you to avoid or successfully defend employment tribunal claims.

Sensitive issues such as complaints of bullying and/or harassment can be difficult to deal with, particularly in a small working environment. In many cases, having an external independent third party can take much of the stress away from you and assures the member of staff that the matter is being dealt with fairly and without prejudice.

We can help you by:-

 • Ensuring you have up-to-date Disciplinary and Grievance Policies.
 • Guiding you through the process of dealing with a disciplinary matter, ensuring that you follow the ACAS Code of Practice.
 • Advising you on a grievance by a member of staff.
 • Acting as an independent third party or mediator to help resolve disciplinary or grievance issues on your behalf.
 • Holding and conducting investigatory disciplinary and grievance meetings on your behalf.
 • Holding and conducting appeals.

Conflict Management

Personality clashes and work place conflicts are inevitable in every organisation. They can be very challenging and time consuming to deal with and can often make managers feel that they are inadequate when dealing with people. However the longer you let the situation continue the more difficult it will be to resolve. They can also impact greatly on the rest of the team so it’s in your best interest to deal with the situation promptly.

Pobol can act as an independent third party to work together with individuals to help resolve conflict issues within your workplace.

We can work with the individuals to try understand the root cause of the conflict, setting aside emotions and being objective in a way which may be more difficult for your managers.

Bydd pobl yn anghofio'r hyn a ddywedoch chi, bydd pobl yn anghofio beth wnaethoch chi, ond ni fydd pobl byth yn anghofio sut y gwnaethoch chi wneud iddynt deimlo.

Maya Angelou

People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Maya Angelou

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057