Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Cytundebu eich Pobol

A oes gan eich gweithwyr cytundebau cyflogaeth? Mae gan y rhan fwyaf o weithwyr hawl cyfreithiol i gael datganiad ysgrifenedig yn nodi prif delerau ac amodau eu cyflogaeth o fewn dau fis calendr i gychwyn swydd. Fodd bynnag, dyma’r isafswm sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, ac ni fydd yn eich diogelu chi yn llawn. Mae darparu cytundebau cyflogaeth gynhwysfawr i’ch gweithwyr yn caniatáu i chi nodi union ddyletswyddau a chyfrifoldebau'r gweithiwr yn llawn, ynghyd â’r union delerau, a thrwy hynny arbed unrhyw gamddealltwriaeth ymhellach i lawr y lein a allai arwain at hawliadau neu achosion llys.

Os nad oes gan eich gweithwyr gytundebau cyflogaeth gall Pobol eich helpu trwy: -

 • Drafftio a darparu cytundebau cyflogaeth ar gyfer pob gweithiwr.
 • Darparu cytundebau cyflogaeth ar gyfer eich gweithwyr newydd.

Os ydych chi wedi darparu cytundebau cyflogaeth i’ch gweithwyr: -

 • A ydych yn hyderus eu bod yn gyfredol neu a oes angen eu hadolygu?
 • A oes angen newid neu amrywio telerau eich cytundebau presennol?
 • A oes angen cyngor arnoch ynglŷn â therfynu cytundeb cyflogaeth?
 • A oes gwrthdaro rhyngoch chi ac un o’ch gweithiwr ar fater sy'n ymwneud â'r cytundeb cyflogaeth?

Gall Pobol roi cyngor a chymorth i chi ynglŷn â’r uchod.


Cytundebu eich Pobol Dros Dro

Gallwn hefyd darparu a rhoi cyngor i chi ar y canlynol: -

 • Cytundebau ar gyfer gweithwyr dros dro.
 • Cytundebau ar gyfer ymgynghorwyr neu weithwyr llawrydd.

Contracting Your People

Do your employees have employment contracts? Most employees are legally entitled to a Written Statement of the main terms and conditions of employment within two calendar months of starting work. However, a Written Statement is the bare minimum required by law, and will not fully protect you. Providing your employees with a comprehensive contract of employment will allow you to specify an employee's duties and responsibilities in full and will save you from any misunderstandings further down the line which could lead to potential claims.

If your staff don’t have employment contracts Pobol can assist you by:-

 • Drafting employment contracts for your staff.
 • Providing new employees with employment contracts.

If you have already issued your staff with employment contracts:-

 • Are you confident that they are up to date or do they need reviewing?
 • Do you need to change or vary any of the terms of your existing contracts?
 • Do you need advice on terminating an employment contract?
 • Are you in conflict with an employee on an issue relating to the employment contract?

Pobol can provide you with advice and support on any of the above.


Contracting Your Temporary People

We can also advise you on and provide you with:-

 • Contracts for temporary staff.
 • Contracts for consultants or freelance staff.

Darllenwch bob cytundeb yn drylwyr. Yn drylwyr iawn.

Bret Michaels

Thoroughly read all your contracts. I really mean thoroughly.

Bret Michaels

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057