Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon
border border border border

Newid eich Pobol

A oes angen i'ch sefydliad newid er mwyn symud ymlaen? A ydych yn poeni am yr effaith y bydd unrhyw newid yn ei gael ar eich staff? Ydych chi’n ofni’r elfennau cyfreithiol? Mae gennym brofiad helaeth o helpu sefydliadau cyhoeddus a phreifat, mawr a bach, i ailstrwythuro ac ad-drefnu yn y modd fwyaf adeiladol a chadarnhaol.

Gallwn eich tywys drwy'r broses gyfan o reoli newid drwy: -

 • darparu cyngor ar eich strwythur newydd arfaethedig – a fydd y strwythur newydd yn gweithio, sut ydych chi'n cyrraedd lle yr ydych eisiau bod, beth yw'r materion cyfreithiol y mae angen i chi eu hystyried, a oes angen i chi ymgynghori gyda staff ac ati
 • arwain eich rheolwyr drwy'r broses a rhoi cefnogaeth foesol iddynt drwy gydol cyfnod anodd
 • eich helpu i gyfleu'r newidiadau arfaethedig yn effeithiol i'ch staff
 • eich cynorthwyo i adnabod a mynd i'r afael ag unrhyw bryderon a allai fod gan eich staff
 • eich helpu i oresgyn unrhyw wrthwynebiad i'r newidiadau
 • sicrhau eich bod yn dilyn yr holl ofynion cyfreithiol
 • delio gyda chynrychiolwyr undebau a chynrychiolwyr o’r gweithlu gyda chi neu ar eich rhan
 • ymgynghori gyda’ch staff gyda chi neu ar eich rhan
 • mynychu cyfarfodydd ymgynghori gyda’ch staff neu eu cynnal ar eich rhan
 • sicrhau bod gennych feini prawf dethol teg ar gyfer unrhyw ddiswyddiadau
 • cynorthwyo gyda recriwtio staff ar gyfer unrhyw swyddi newydd o fewn y strwythur newydd.

Mae rheoli newid mewn unrhyw sefydliad yn anodd, yn enwedig os nad ydych wedi bod trwy broses o'r fath o'r blaen. Ar ôl bod drwy'r broses gyda llawer o sefydliadau yr ydym yn gwybod y math o bethau y bydd eich rheolwyr yn poeni am. Gallwn helpu i gymryd rhywfaint o'r pwysau oddi ar eich ysgwyddau chi a'ch rheolwyr a’ch arwain trwy gyfnod sydd yn gallu bod yn anodd ac sydd yn gallu achosi llawer o straen. Gadewch i ni fod yn ysgwydd i grio ar!

Os ydych chi ar fin mynd trwy broses o newid yna cysylltwch â ni am drafodaeth gyfrinachol ar sut y gallwn ni eich helpu.

Changing Your People

Does your organisation need to change in order to move forward? Are you worried about the effect any change will have on your staff? Are you afraid of the legal issues involved? We have vast experience of helping public and private organisations, large and small, to restructure and reorganise in the most constructive and positive way.

We can guide you through the whole process of managing change by:-

 • Providing you with advice on your proposed new structure – will the new structure work, how do you get to where you want to be, what are the legal issues you need to consider, do you need to consult etc.
 • Guiding your managers through the process and giving them moral support throughout a difficult time
 • Helping you to communicate the proposed changes effectively to your staff
 • Assisting you to identify and address any concerns your staff may have
 • Helping you to overcome any resistance to the changes
 • Ensuring that you follow all legal requirements
 • Dealing with union representatives and employee representatives with you or on your behalf
 • Consulting with your staff with you or on your behalf.
 • Ensuring you have fair redundancy selection criteria
 • Holding employee consultation meetings with you or on your behalf.
 • Assisting with recruiting staff to any new posts within the structure.

Managing change within your organisation is difficult, particularly if you haven’t been through such a process before. Having been through the process with many organisations we know the sort of things your managers will worry about. We can help to take some of the weight off your shoulders by guiding you and your managers through what can be a very difficult and stressful time. Let us be the shoulder to cry on!

If you’re about to go through a process of change contact us for a confidential discussion on how we can help you.

Nid yw pobl yn gwrthsefyll newid. Maent yn gwrthsefyll cael eu newid!

Peter Senge

People don't resist change. They resist being changed!

Peter Senge

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057