Mobile Nav Mobile twitter Icon Mobile linkedin Icon

Eich pobol chi yw ein busnes ni

Ydych chi’n rhedeg sefydliad mawr neu fusnes bach? Prun bynnag, mae eich pobl yr un mor hanfodol i lwyddiant eich cwmni. Ond gall rheoli ac arwain eich gweithlu gymryd mwy o’ch diwrnod gwaith nag unrhyw elfen arall o’ch busnes ac achosi mwy o bryder i chi. Mae hyd yn oed y rheolwr mwyaf profiadol yn debygol o boeni mwy am reoli staff ac ymdrin â materion Adnoddau Dynol.

Mae hefyd yn gyffredin, pan fod gennych faterion staffio, i feddwl mai dim ond chi sydd â phroblemau fel hyn – ai fi sydd ar fai, ydw i’n rheolwr diwerth, ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le? Dyma’r math o sylwadau rwyf yn clywed dro ar ôl thro gan reolwyr.

Fodd bynnag, mae rheoli ac arwain pobol yn ogystal â delio gyda materion eraill sy'n gysylltiedig ag Adnoddau Dynol yn anodd iawn pan fyddwch yn ceisio rhedeg eich busnes. Mae’r problemau sydd gan eich cwmni chi yn siwr o fod yn gyffredin i’r rhan fwyaf o gwmnïau.

Gall Pobol eich cynorthwyo gyda rheoli eich pobl gan adael i chi ganolbwyntio ar redeg eich busnes.

Mae gan Rheolwr Gyfarwyddwr Pobol, Kay Walters, dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Adnoddau Dynol drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys 10 mlynedd fel Pennaeth Adnoddau Dynol S4C. Mae ganddi brofiad eang gan gynnwys ailstrwythuro cwmnïau a defnyddio tact a diplomyddiaeth er mwyn negydu a delio gyda sefyllfaoedd anodd a sensitif.

Enillodd Kay gwobr Ymgynghorydd Busnes y Flwyddyn yng ngwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru 2014. Bu hefyd yn y rownd derfynol yn 2012.

Roedd hi hefyd yn y rownd derfynol yng nghategori Ymgynghorydd Annibynnol y Flwyddyn yng Ngwobrau Adnoddau Dynol Cymru yn 2017.

Mae hi'n Is-gadeirydd ac yn Aelod o Fyrddau nifer o sefydliadau Celfyddydau a Chymunedol.

Mae Kay yn aelod gymwysedig llawn o’r CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).

Making the most of your people

Whether you’re running a large organisation or a small business, your people are essential to the success of your company. However, managing and leading your people can be the most difficult and worrying element of your working day. Even the most experienced managers can find dealing with HR issues and managing their staff stressful.

It’s also common, when you have HR issues, to think that it’s only you who has these problems – is it me, am I a useless manager, am I doing something wrong? These are all comments which are commonly made to me.

However, managing and leading people as well as dealing with other HR related issues are difficult when you’re trying to run a business. Problems which you think are specific to you are usually common in most companies.

Pobol can help you deal with managing your people and enable you to concentrate on running your business.

Managing Director, Kay Walters, is a highly experienced HR executive with over 20 years’ experience of working through the medium of Welsh and English, including 10 years as Head of HR for S4C. Her experience includes the restructuring of companies and she has a proven track record of using tact and diplomacy in order to negotiate and handle difficult situations.

Kay was awarded Business Adviser of the Year at the Arts & Business Cymru Awards 2014 and was a finalist in 2012.

She was also a finalist in the Independent Adviser of the Year category at the Wales HR Awards in 2017.

She is Vice-Chair and a Board Member of a number of Arts and Community organisations.

Kay is a fully qualified member of the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Mae ein busnes yn ymwneud â thechnoleg a bod ar y blaen o ran arloesedd ac entrepreneuriaeth. Rydym hefyd yn deall beth bynnag bod Adnoddau Dynol yn bwysig i'n busnes a'n cymuned felly rydym yn dibynnu ar Pobol i'n cefnogi gyda'u harbenigedd. Mae Pobol yn sicrhau tawelwch meddwl i ni ac mae Kay bob amser ar gael pan fod angen help a chyngor arnom. Mae wedi bod yn werthfawr iawn i'n cwmni i gael arbenigedd ar lefel uchel ac sydd bob amser yn broffesiynol a chefnogol.

CEO Tramshed Tech

We are all about technology and being at the cutting edge of innovation and entrepreneurship. We also understand that HR is important to our business and our community so we count on Pobol to support us with their expertise. Pobol provides us with peace of mind and is always accessible whenever we need help and advice. It has been a true value to our company to have such a high level of expertise provided in such a professional and supportive way

CEO Tramshed Tech

border border border border

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Kay Walters ers iddi gael ei chyflwyno i ni drwy Celfyddydau a Busnes Cymru yn 2012, pan fu hi’n ein helpu i ddiweddaru a gwella ein systemau personél. Ers hynny, fel Cadeirydd ac yna Is-gadeirydd Artis Cymuned, mae Kay wedi bod yn allweddol wrth ein helpu i newid ein strwythur yn llwyddiannus, a chefnogi'r tîm newydd i weithredu systemau newydd a datblygu ffyrdd o weithio er mwyn gwella ein potensial i gyflwyno’n gwasanaethau.

Mae Kay yn parhau i fod yn sensitif iawn i'r materion cymhleth sy'n deillio o redeg mudiad celfyddydol cymunedol bach sy'n cyflogi pobl ar gytundebau parhaol a thymor byr. Mae hi'n deall yr heriau sydd yn ein gwynebu wrth i ni barhau i fanwl gyweirio’r strwythur newydd ac ymateb i'r cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddi sydd yn newid yn barhaus. Mae Kay yn darparu cyngor ar weithdrefnau ar gyfer yr holl weithwyr a gwirfoddolwyr, gan sicrhau safonau llywodraethol a pholisi uchel.

Mae Kay yn parhau i fod yn hynod gefnogol, gan ddarparu cyngor deallus bob amser i amrywiaeth o agweddau ein busnes, yn enwedig i'n systemau personél wrth i ni barhau i newid. Mae Kay yn gwrando'n astud ar wybodaeth sy'n cael ei rhoi (ar lafar ac yn ysgrifenedig), yn ystyried y wybodaeth hon yn ofalus ac mae bob amser yn barod i gynnig cymorth ymarferol wrth iddi barhau i'n cefnogi i fynd i'r afael â newidiadau strategol a gweithredol.

Rydym yn ddiolchgar ac yn hynod o falch bod Kay yn parhau i'n cefnogi ni fel Is-gadeirydd ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Prif Weithredwr, Artis Community / Cymuned

We have been working with Kay Walters since she was first introduced to us through the Arts & Business Cymru Skills Bank programme in 2012, where she helped the organisation update and improve our personnel systems. As Chair and then Vice Chair, Kay has been instrumental in seeing Artis Community successfully change its organisational structure, supporting the new team to implement new systems and ways of working to improve our delivery potential.

Kay continues to be very sensitive to the complex issues arising from a small community arts organisation that employs people on both permanent and short-term contracts. She understands the challenges we face as we continue to fine tune the new structure and respond to the ongoing changing context we work in. Kay provides advice on procedures for all employees and volunteers, ensuring we are working to the best standards of governance and policy.

Kay continues to be hugely supportive, providing intelligent and insightful advice to many areas of our business, particularly to our personnel systems as we continue to undergo change. We have found that Kay listens attentively to information being given (both orally and written), considers this information carefully and is always willing to offer practical help as she continues to support us in addressing strategic and operational change.

We are grateful and extremely pleased that Kay continues to support us as Vice Chair of our Board of Trustees.

CEO, Artis Community/Cymuned

Cyfeiriad

Ashbrook, Llandw, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF71 7NU

location icon

Address

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Ffôn

07801 859228

phone icon

Phone

07801 859228

email icon

Contact

Kay Walters
Managing Director
Tel : 07801 859228

www.pobol.co.uk

Ashbrook, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7NU

Twitter: @kaywalterspobol

Pobol Cyf - cofrestrwyd yng Nghymru | registered in Wales 7828057